• Sjekk din saldo på sentrumsgavekort her

  • Sjekk listen over alle butikkene du kan bruke sentrumsgavekortet i her

Sandefjord – Norges beste by !

SBV AS ønsker å skape Norges beste bysentrum i Norges beste by. Byens sentrum skal være kjernen og byens viktigste møteplass. Sentrum skal være byens hovedarena for handel, offentlig- og privat tjenesteyting, trivsel, kultur og opplevelser.

  • Kontaktinformasjon:
  • Sandefjord Byen Vår AS
  • Jernbanealleen 24
  • 3210 Sandefjord
  • Telefon: 992 31102
  • Epost: post@sfjbv.no
  • Brukernavn:
  • Passord:
Se hva som skjer i Sandefjord

SAMLING I SENTRUM

Av daglig leder SBV AS Inger Elisabeth Teien

Sandefjord er byen med mange kvaliteter. En god kombinasjon av attraktive steder å bo, jobbe, drive næring, gode oppvekstsvilkår, et blomstrende kulturliv og ikke minst et oversiktlig og konsentrert bysentrum. Ja et godt utgangspunkt for det gode liv.

Utvikling av et attraktivt og urbant sentrum er av stor betydning for å utvikle byene og tiltrekke seg kvalifiserte og kunnskapsrike personer. Derfor er det lønnsomt å utvikle sentrum med kvaliteter, særpreg og aktiviteter – og sørge for at det skjer ting.

Et levende sentrum skaper tilhørighet, identitet, opplevelser, sosial samhandling og lønnsomme bedrifter. Et velfungerende sentrum er viktig for å sikre befolkningen urbane kvaliteter.


Sandefjord Byen Vår AS ønsker å være med på å skape Norges beste bysentrum i Norges beste by.


Sentrum skal være byens viktigste møteplass, og skal være byens hovedarena for handel, offentlig og privat tjenesteyting, trivsel, kultur og opplevelser. Uten sentrum ingen by.

Felles visjon.
Sandefjord har i dag et godt utgangspunkt med et konsentrert og oversiktlig bysentrum. Her tilbys flotte shoppingopplevelser, kafe- og byliv, gode restauranter med kokker og matopplevelser i særklasse, kulturopplevelser av ypperste klasse, vakre parker og offentlige byrom. Alt dette som er med på å skape byens identitet.

Men alt dette må ivaretas og videreutvikles. Sentrum i norske byer står i dag overfor store utfordringer. Vitalisering av sentrum bør derfor få enda mer fokus, et tiltak som vil styrke den økonomiske bærekraften for alle næringsdrivende.

Forutsetningene for Sandefjord sentrum er gode, men for at dette skal videreutvikles og oppfylle de krav til urbanitet som stilles spesielt fra den yngre generasjon i dag, må alle ha en felles visjon om å satse på sentrum.

Rammevilkår.
Et tett og forpliktende samarbeid mellom de viktigste aktørene i sentrum er viktig. Berørte myndigheter og forvaltningsorganer, så vel lokalt som sentralt, må tilrettelegge og optimalisere rammevilkårene for en dynamisk og økonomisk bærekraftig sentrumspolitikk.  Bysentra bør utvikles til funksjonelle arenaer for handel og tjenesteyting, kultur og opplevelse, med god infrastruktur og gode forhold for boligetablering (fortetting). Man må ta grep for å sikre at flere får lyst og mulighet til å bo i sentrum.

Dette fordrer politikere som ser helheten og fører en politikk som gir forutsigbarhet og rom for enda mer aktivitet gjennom politiske vedtak og grep. Vi trenger visjonære og utviklende planer for sentrum. Strategier, aktiviteter og behov må ses i sammenheng med kommunale planer og tiltak, og bygge opp under felles mål.

Gårdeiere og næringsdrivende bør inngå et mer forpliktende samarbeid, fellesskapet må styrkes. Et mer forpliktende samarbeid lokalt som kan være egnet her er «Business Improvement District» (BID), der næringsdrivende i et begrenset geografisk område – etter avstemming – vedtar at de skal investere i næringsfremmende tiltak som styrker områdets konkurranseevne.

Tjenester inn i sentrum.
Utbygging av handelsarealer utenfor sentrum bør begrenses. Tjenesteytende virksomheter må i større grad lokaliseres til sentrum. Handel og service er noen av de viktigste drivkreftene for utvikling av attraktive og levende bysentrum.

SBV AS vil fortsatt jobbe aktivt for å være med på å videreutvikle og markedsføre Sandefjord bysentrum. Vi vil gi publikum gode opplevelser ved å ferdes i sentrum, i form av ulike aktiviteter (julegater), arrangementer (handelens dager m.m.), god tilgjengelighet, god service, bransjekunnskaper og næringspolitisk arbeid.


Positiv sentrumsutvikling er viktig, vi trenger en felles arena for gode opplevelser, og det man gir oppmerksomhet vokser !

« Tilbake