Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies). Informasjonen deles ikke med andre parter. Ved å godta gir du samtykke til dette.
Alternativt må du deaktivere dette på din enhet. Les mer

Jeg godtar
Bomring eller ikke?

Bomring eller ikke?


Sandefjord Byen Vår har denne uken avgitt høringsuttalelse til Sandefjord kommune's forslag til kommunedelplan for mobilitet i Sandefjord. Les vår høringsuttalelse her!

 

Høringsuttalelse til kommunedelplan for mobilitet i Sandefjord 2022-2034
 
Hovedmålet med ovennevnte plan er å tilrettelegge for et fremtidig transportsystem for Sandefjord som er bærekraftig, effektivt og brukervennlig for innbyggerne og næringslivet. Planen og de valg som blir tatt i den anledning vil ha konsekvenser for våre medlemmer. SBV er høringsinstans og styret avgir nå følgende høringsuttalelse:
 
 
Sandefjord kommune er i vekst, og administrasjonen har utarbeidet et forslag til en mobilitetsplan for politisk behandling. Planen er ute på høring. Premissene er at biltrafikken i Sandefjord er forventet å vokse med 14% frem til 2030 med dagens vegnett. Det er forventet at trafikken vil føre til køer og redusert fremkommelighet i deler av kommunen, spesielt i rushtiden da folk skal levere i barnehage og fritidsaktiviteter og kjøre til arbeid. Bompengering vil ramme barnefamiliene hardt. Statlige føringer sier at trafikkveksten skal møtes med økt bruk av sykkel og gange med minst mulig biltrafikk.
 
 
Det vil være behov for endringer i form av flere gang og sykkelveier, større skille mellom biler og annen trafikk på innfartsårene samt bedre kollektivtilbud. I sentrum er det ønskelig med flere gater der fotgjengere har prioritet, slik som i Kongensgate vestre del og Thor Dahls gate.
 
 
Disse infrastrukturendringene koster penger og administrasjonen skisserer fire alternativ der tre av alternativene er bypakker med delvis statlig finansiering og bompenger. Det fjerde alternativet er uten bompenger og statlige midler, men med lavere investeringer.
 
Sandefjord Byen Vår AS representerer 200 virksomheter i sentrum av Sandefjord. Kommunens politikk er at sentrum skal være motoren i kommunens næringsutvikling. Et levende sentrum er viktig for hele næringslivet, innbyggerne og de tilreisende. Hensikten med en bomring er å redusere biltrafikk samt å skaffe inntekter til kommunen. En bomring rundt sentrum vil redusere sentrums attraktivitet og føre til at flere setter seg i bilen og kjører til sentrumsfjerne områder for å handle, der det også er avgiftsfri parkering.
 
 
Sandefjord Byen Vår AS sier derfor nei til bompengering rundt sentrum. Sandefjord har gjort mye med å gjøre sentrum attraktiv for gående og syklende. Samtidig må kollektivtilbudet bli bedre. Dette arbeidet kan fortsette innenfor kommunens/fylkeskommunens budsjetter og med full lokal styring. Vi er alle opptatt av et levende sentrum som ikke bare har handel, men også hyggelige kafeer, kunstutstillinger, kino, konserter og lavterskeltilbud der vi møter andre mennesker. En bompengering rundt sentrum vil motarbeide disse tilbudene.
En bompengering kun rundt Pindsle vil derimot møte ønsket om redusert bilbruk, økte kommunale inntekter og styrking av sentrum. Handelen på Pindsle skal per definisjon være plasskrevende varer eller konsepter, mens handel med mindre varer ofte finnes i sentrum.
 
 
Dagens fergetrafikk er ikke en del av mobilitetsplanen, men det er klart at fergedriften, som også forventer en sterk vekst, påvirker trafikken rundt sentrum av Sandefjord. Ifølge kommunens egen analyse av fergetrafikken fra 2020, bidrar fergene med 9% av trafikken i Strandpromenaden vest, og danner kø tilbake til Kilgata i rushtrafikken. Dette viser at det er flere elementer enn bompenger som bør være med i vurderingen om hvordan vi skal organisere oss i fremtiden.
 
 
Link til Sandefjord kommune's:  Høringsforslag kommunedelplan for mobilitet 2022-2034

Nyheter